Тема 3. Об'єкти та суб'єкти права промислової власності

ментів, схем, що відносяться до комерційної таємниці підприємства
(фірми) та підлягають захисту з боку служби безпеки підприємства
(фірми) від можливих посягань.

З поняттям «комерційної таємниці» тісно пов'язане і поняття
«ноу-хау». Термін «ноу-хау» походить від англійського виразу «зна-
ти як зробити». Під «ноу-хау» розуміють не захищені охоронними
документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання
чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного,
фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично ви-
користані в наукових дослідженнях і розробках, при виготовленні,
реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забез-
печуючи певні переваги їхньому власникові.

До «ноу-хау» належать також не запатентовані з різних причин
винаходи. Об'єктами «ноу-хау» можуть бути різноманітні посібни-
ки (порадники), специфікації, формули, рецепти, знання й досвід
у сфері маркетингу, оформлені упаковки продукції тощо. Важли-
вою ознакою «ноу-хау» є конфіденційний характер тих знань і до-
свіду, на здобування яких підприємство, як правило, витрачає значні
кошти і час.

«Ноу-хау» не є об'єктом виключного права. Оскільки реєстра-
ційної системи закріплення «ноу-хау» не існує, право на той самий
об'єкт може одночасно належати декільком особам, і кожному з та-
ких сумлінних власників забезпечується правовий захист виробни-
чих та комерційних секретів. У деяких випадках у «ноу-хау» може
і не бути конкретного автора (наприклад, коли предмет «ноу-хау»
становлять знання, досвід і навички, роками накопичені персона-
лом підприємств). Тому будь-яка особа визнається правомочним
власником «ноу-хау», якщо вона самостійно розробила чи добро-
совісно придбала його в іншого власника. Але іноді придбання та-
ких об'єктів інтелектуальної власності, як «ноу-хау» здійснюється і
недобросовісним шляхом.

На даному етапі, розвитку суспільства масовим явищем стало
нелегальне користування. інтелектуальною власністю: співробіт-
ники підприємств, котрі одночасно є членами кооперативів, малих
підприємств або спільних підприємств, використовують методики,

9151306830304443.html
9151398648853087.html
    PR.RU™