Тема 6. Проблема співвідношення держави і права

(1година)

Лекція 9 (16).

Основні підходи до розуміння співвідношення держави і права у державно-правовій думці.

Головні аспекти впливу держави на право. Вплив права на державу: основні напрямки та значення.

Діалектика і дискретність державно-правової дійсності.

Практичне і теоретичне значення порушення питання про співвідношення держави і права.

Семінрське заннятя 6.

Проблема співвідношення держави і права (2 години)

1. Основні підходи до розуміння співвідношення держави і права у державно-правовій думці.

2. Головні аспекти впливу держави на право.

3. Вплив права на державу: форми та напрямки.

4. Діалектична єдність держави і права.

Завдання для самостійної роботи (4 години)

1. Погляди шкіл вузького розуміння права на проблему співвідношення держави і права (загальна характеристика).

2. Погляди шкіл широкого розуміння права на проблему співвідношення держави і права (загальна характеристика).

3. Проблема співвідношення держави і права в український юридичній думці.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Вплив права на державу: основні напрямки та значення.

2. Головні аспекти впливу держави на право.

3. Діалектика державно-правової дійсності.

4. Ідеологічний аспект проблеми співвідношення держави і права.

5. Механізм правового впливу на державу.

6. Похідний характер держава і права від характеру та системи суспільних відносин.

7. Погляди Н. Неновські на співвідношення держави і права (критичний аналіз).

8. В. Лазарев про співвідношення держави і права.

9. Вплив праворозуміння на вирішення проблеми співвідношення держави і права.

10. Політичні інтереси та вирішення проблеми співвідношення держави і права.

11. Природньо-правові погдяди на співвідношення держави і права.

12. Механізми взаємодії держави і права.

13. Вирішення проблеми співвідношення держави і права в лібертарно-юридичній концепції В. Нерсесянца та його послідовників.

14. Діалектична єдність держави і права.

15. Розуміння співвідношення держави і права у сучасній український юридичній та політичній науці.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. – М., 1993.

2. Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. – М., 1960.

3. Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990.

4. Гулиев В. Соотношение государства и права // Советская юстиция. 1967

5. Жилин А. Право и государство в их взаимных отношениях. – К., 1909.

6. Лифщиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. //Советское государство и право. 1990, №10

7. Лукашик И. Глобализация, государство, право. – М., 2001.

8. Макаров О.В. Соотношение права и государства.//Государство и право. 1995, №5

9. Малько А.В. Государство: проблемы правового ограничения./Теория политики (общие вопросы). – Саратов, 1994.

10. Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. – М., 1982.

11. Проблеми теорії держави і права. Навчальний посібник у визначеннях і схемах. Середа Г.П., Стеценко С.Г.Видавництво – К., 2009. –184 с.

12. Проблемы теории права и государства. /Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1997.

13. Теория государства и права./Под ред.В.В.Лазарева. – М., 1996.

14. Теория права и государства/ Под ред.Г.Н.Манова. – М., 1996.

15. Тихомиров Ю.А. Закон и формирование гражданского общества. //Государство и право. 1991,

Тема 7. Функції держави і права.

Межі державного втручання і місце права

В обмеженні державного свавілля

(4 години)

Лекція 10 (17).

Поняття функцій і завдань держави. Загальна характеристика функцій держави. Співвідношення між завданнями і функціями держави.

Функції права. Співвідношення категорії «функції права» з категорією «соціальна цінність права».

Класифікація функцій права і проблеми, що виникають під час цього процесу.

Еволюція і динаміка розвитку функцій держави і права у просторі і часі. Чинники, що впливають на еволюцію функцій держави і права.

Лекція 11 (18).

Загально-соціальне значення порушення питання про межі державного втручання. Значення проблеми державного втручання для теорії держави і права, а також для функціонування держави.

Історія дослідження питання про межі державного втручання у державно-правовій літературі.

Об’єктивні і суб’єктивні межі державного втручання у справи суспільства. Динаміка і статистика генези меж державного втручання у справи суспільства.

Право і проблема меж державного втручання.

Семінарське заняття 7.


9152113795824542.html
9152207695051613.html
    PR.RU™