Ний захист, що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової

Або тимчасової втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я,

Медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право знати свої

Права та обов’язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в тому

Числі, право на охорону праці.

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон Укра1

Їни «Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реа1

Лізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здо1

Ров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови

Праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між

Роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробни1

Чого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони

Праці в Україні. Інші нормативні акти мають відповідати не тільки Кон1

Ституції та іншим законам України, але, насамперед, цьому Законові.

Закон України «Про охорону праці», прийнятий у 1992 році, впер1

Ше не лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР став таким

Правовим актом, який на відміну від норм охорони праці, що діяли в

Кодексах законів про працю Союзу РСР та союзних республік, орієн1

Тує законодавство на захист інтересів громадянина, віддаючи перева1

Гу в цій важливій сфері правовому регулюванню на відміну від адмі1

Ністративного, що існувало раніше. У листопаді 2002 р. Верховна Рада

України прийняла нову редакцію цього закону. Закон «Про охорону

Праці» відповідає діючим конвенціям і рекомендаціям Міжнародної

Організації праці, іншим міжнародним правовим нормам у цій галузі.

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом

Української РСР від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р.

До нього неодноразово вносилися зміни і доповнення. Правове регу1Лювання охорони праці в ньому не обмежується главою ХІ «Охорона

Праці». Норми щодо охорони праці містяться в багатьох статтях інших

Глав КЗпП України: «Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпо1

Чинку», «Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні спілки»,

«Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю».

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону

Праці» та Основ законодавства України про загальнообов’язкове дер1

Жавне соціальне страхування у 1999 р. було прийнято Закон України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від неща1

Сного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри1

Чинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу,

Економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язково1


9154256195834338.html
9154338418059546.html
    PR.RU™