Розрахунок відсотку середньо виваженої укладуваності комплекту деталей верху взуття

Під час розробки нових конструкцій та моделей взуття, а також під час підготовки їх у впровадження у виробництво особлива увага приділяється економічному аналізу матеріальних та трудових витрат, тобто матеріалоємність та трудоємність.

Матеріалоємність – це показник витрат матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції (сировина, матеріали, паливо, енергія). Продукція взуттєвого виробництва являється матеріаломісткою: вартість основних та допоміжних матеріалів складає 70-85 % всієї собівартості взуття.

Трудоємкість – це витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Ці показники оцінюються розрахунковим методом і кожна нова модель оцінюється відповідно з діючою моделлю на одному підприємстві.

Щоб розрахувати відсоток укладуваності моделі слід попередньо побудувати модельні шкали.

Модельна шкала – це площа паралелограму (прямокутнику), який побудований в результаті розміщення шаблонів однойменних деталей по прямолінійно-поступальній системі.

Види модельних шкал:

1. Деталі розташовані горизонтальними рядами і направлені в одну сторону.

2. Деталі розташовані горизонтальними рядами з поворотом у вертикальних рядах на 1800.

3. Деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
4. Деталі розташовані в горизонтальних і в вертикальних рядах зі зміщенням і поворотом на 1800.

5. Деталі розташовані з поворотом на 50-600 відносно своїх осей.

6. Розкладка типу «Гніздо», тобто всі деталі комплекту на пару розкладаються окремо.

Для визначення техніко-економічної оцінки моделі, необхідно розрахувати укладуваність кожної деталі та комплекту в цілому. Вона розраховується за формулою:

S2(4) дет.

Yдет. = –––––––– . 100 %

Sпар.(прям.)

Yдет. – укладуваність деталі комплекту, %.

S2(4) дет. – площа даної деталі помножена на кількість деталей на пару.

Sпар.(прям.) – площа паралелограму (прямокутнику) модельної шкали даної моделі.

Внутрішній берець

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

S1 дет. = 2,38 дм2

Sпар. = 1,8*3,35=6,03 дм2

2,38 *2

Yвнутрішнього берця= –––––––– . 100 %=78,9 %

6,03

Зовнішній берець

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

S1 дет. = 2,505 дм2

Sпрям. = 1,8*3,35=6,03 дм2

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
2,505 *2

Y зовнішнього берця = –––––––– . 100 %=83 %

6,03

Обтяжка платформи

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані горизонтальними рядами з поворотом у вертикальних рядах на 1800.

S1 дет. = 1,44 дм2

Sпрям. = 0,53*6,25=3,312 дм2

1,44 *2

Y обтяжки платформи = –––––––– . 100 %=86,9 %

3,312

Союзка

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані горизонтальними рядами з поворотом у вертикальних рядах на 1800.

S1 дет. = 1,545 дм2

Sпрям. =0,92*3,58=3,293 дм2

1,545*2

Y союзки = –––––––– . 100 %=93,8 %

3,293

Обтяжка каблука

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей:

S1 дет. = 0,75 дм2

Sпрям. = 1,3*2,6=3,38 дм2

0,75*4

Y обтяжки каблука = –––––––– . 100 %=88,7 %

3,38

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
Декоративна деталь №1

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

S1 дет. = 0,13 дм2

Sпар. = 0,75*1,72=1,29 дм2

0,13 *8

Y декоративної деталі №1 = –––––––– . 100 %=80,6 %

1,29

Декоративна деталь №2

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

S1 дет. = 0,125 дм2

Sпар. = 0,78*0,8=0,624 дм2

0 ,125*4

Y декоративної деталі №2 = –––––––– . 100 %=80,1 %

0,624

Декоративна деталь №3

При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані в горизонтальних рядах з поворотом на 1800 , а в вертикальних зі зміщенням.

S1 дет. = 0,135 дм2

Sпрям. = 0,77*0,9=0,693 дм2

0 ,135 *4

Y декоративної деталі №3 = –––––––– . 100 %=77,9 %

0,693

Клапан під застібку блискавку.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
При побудові модельної шкали використовувався такий варіант розміщення деталей: деталі розташовані горизонтальними рядами з поворотом у вертикальних рядах на 1800.

S1 дет. = 0,25 дм2

Sпарал. = 0,22*2,52=0,554 дм2

0,25 *2

Y клапана під застібку блискавка = –––––––– . 100 %=90,2 %

0,554

Укладуваність комплекту (на пару):

∑S дет.

Y к = –––––––––– . 100 %

∑ Sпар.(прям.)

4,76+5,01+2,88+0,308+3,0+1,04+0,5+0,54+0,5

Y к = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 100 % =

6,03+6,03+3,312+3,293+3,38+1,29+0,624+0,693+,554

18,538

= ––––––––. 100 % = 73,5%

25,206

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
Таблиця 2. Результати вимірів площ та визначення укладуваності.

Найменува ння деталей верху Кіль Кість деталей комплек ту Площа, дм2 Укла дуваність, %
Деталі Компле кту деталей Паралело грама, включа ючого деталі
Внутрішній берець 2,38 4,76 6,03 78,9
Зовнішня деталь 2,505 5,01 6,03
Обтяжка платформи 1,44 2,88 3,312 86,9
Союзка 0,154 0,308 3,293 93,8
Обтяжка каблука 0,75 3,0 3,38 88,7
Декоративна деталь №1 0,13 1,04 1,29 80,6
Декоративна деталь №2 0,125 0,5 0,624 80,1
Декоративна деталь №3 0,135 0,54 0,693 77,9
Клапан під застібку блискавку 0,25 0,5 0,554 90,2
Всього 7,869 18,538 25,206 84,4

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
Норма витрат матеріалу верху на 1 пару взуття розраховується за формулою:

Sk

Nбр. = ------------- х 100 %

Р

Nбр – норма витрат матеріалу на 1 пару взуття (норма брутто);

Sk – площа комплекту деталей;

Р – відсоток корисного використання матеріалу.

Одиниця виміру норми витрат матеріалу (Nбр) – дм2.

18,538

Nбр. = ------------- х 100 %=23,7 дм2.

78%


9154399772403829.html
9154432254110932.html
    PR.RU™