Суть і види науково-технічної інформації

Наукова інформація поширюється в часі і просторі за певними каналами, засобами і методами.

Залежно від нагромадження, використання, призначення сприйняття наукова іформапія класифікується як:

технічна інформація - характеризує фізичні процеси в різних об'єктах при створенні продукції із вихідних компонентів;

економічна інформація - це відомості про економічний розви­ток суспільства і його ефективність;

соціальна інформація - відомості про людину, колектив і сус­пільство в цілому, як об'єкт дослідження.

Таким чином, науково-технічна інформація - це сукупність по­вних, точних відомостей про розвиток природи, суспільства і люди­ни, зафіксованих у науковому документі.

Науковий документ є структурною одиницею інформаційних ресурсів.

У повсякденній діяльності під документом розуміють будь-який папір, що має юридичну силу, щось засвідчує, надає якісь права чи обов'язки. Документ у науці - це матеріальний об'єкт з інформацією про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей, яка закріплена створеним людиною способом передачі та збе­рігання у часі і просторі.

Класифікація документів відбувається на основі багатьох кри­теріїв. За способом фіксації інформації документи поділяються на:

· письмові (матеріали архівів, преси, довідники, художня літе­ратура, особисті документи — тобто ті, в яких інформація викладена у формі літерного тексту):

· статистичні (маються на увазі ті документи, в яких форма по­дачі інформації в основному цифрова);

· іконографічні (всі образотворчі документи, як статичні -скуль­птури, будинки, орнаменти, картини, фотографії, так і динамічні - кіно-, теле-, відеоматеріали);

· фонетичні (мовні матеріали, розмови, пісні, казки тощо в їх озвученому вигляді - платівки, магнітофонні записи):

· документи, які передають інформацію у закодованому вигляді за допомогою електронної техніки. Форма документа значною мірою визначає спосіб його аналізу.

Залежно від статусу джерела розрізняють документи: офіційні та неофіційні.Крім цього, документи поділяються на:

первинні — в яких містяться результати наукових досліджень і розробок, нові наукові дані, ідеї, факти. На основі цих документів формується первинна інформація;

вторинні - де містяться аналітико-синтетичні і логічні матеріа­ли, які вже оброблені на основі первинних документів.

Такий поділ є умовним. Важливими джерелами первинної інфор­мації є книги, монографії, брошури, посібники і періодичні видан­ня.

Книга — це досить об'ємне неперіодичне видання, в якому скон­центровані нагромаджені людством знання і досвід з певної галузі науки.

Брошура — це невеликого обсягу праця з оперативною інформа­цією.

Серед книг і брошур важливе місце займають монографії, в яких висвітлені результати всебічного вивчення певної проблеми чи теми. Монографія може бути підготовлена як одним автором, так і колек­тивом.

Особливе місце серед книг, які використовуються в сфері науко­вої інформації, займають підручники і посібники — неперіодичні видання, в яких містяться систематизовані відомості наукового і при­кладного характеру, викладені у доступній формі як для викладачів, так і для студентів.

Найбільш оперативним джерелом науково-технічної інформації є періодичні видання, які виходять через певний проміжок часу, з постійним для кожного року числом номерів, але не повторюються за змістом, маючи однакову назву. Традиційними видами періодич­них видань є журнали і газети. До періодичних також відносять збірники наукових праць науковців ВНЗ, науково-дослідних інсти­тутів.

До спеціальних видів технічних видань підносять нормативно-тех­нічну документацію, яка регламентує науково-технічний рівень і якість продукції: стандарти, типові положення, методичні розробки.

Стандарти - нормативно-технічні документи, в яких встановле­но комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації і затвер­джений компетентними органами.

Важливе значення для проведення науково-дослідної роботи має патентна документація, тобто сукупність документів про відкриття, винаходи, а також відомості про охорону прав винахідників. Патент­на документація характеризується високим рівнем достовірності, оскільки ця документація підлягає експертизі на предмет новизни і корисності.

Така кількість наукових документів пояснюється характером знань і різноплановою діяльністю людей.

Науковий документ відображає конкретну наукову ситуацію на всіх етапах наукового дослідження: від виникнення ідеї до створен­ня, перевірки теорії та практичного її впровадження.

Структура наукових документів приведена в таблиці 1.

Таблиця 1


9156880598659166.html
9156938848923196.html
    PR.RU™