Перший семестр

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1, Семінар – розгорнута бесіда, семінар – розв’язання проблемних завдань. Робота в малих творчих групах.

Тема: Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України

Компетенції:

- Загальні:засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм цивільного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі цивільного права.

План заняття:

1. Предмет цивільного права.

2. Метод цивільно-правового регулювання.

3. Функції та принципи цивільного права.

4. Система цивільного права України.

5. Джерела цивільного права України. Дія цивільних законів у часі і просторі.

6. Аналогія цивільного закону та цивільного права.

Інформаційне забезпечення:див. розділ 12 Методичних матеріалів.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2, Семінар – розгорнута бесіда, семінар – розв’язання проблемних завдань. Робота в малих творчих групах.


9157865526990819.html
9157905776629863.html
    PR.RU™