Семінарське заняття № 6

ТЕМА 8. АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ТА ЙОГО ФОРМИ

Тема 9. Глобальна прогностична реальність

План заняття

1. Сутність альтерглобалізму, його значення для розвитку глобалізації.

2. Програми альтерглобалізму

3. Сценарії глобального розвитку.

Навчальні цілі: поглибити і систематизувати знання студентів щодо інтернаціоналізації світового відтворювального процесу, прогностичних сценаріїв глобального розвиткута сутностті альтерглобалізму.

Проблемні питання для обговорення

1. Відмінності між трансформістським і руйнівним напрямами антиглобалізму.

2. Чим відрізняються сценарії приборканої глобалізації та апокаліпсис ?

3. Яким чином анархія може стати шляхом до реалізації оптимістичної програми розвитку людства ?

4. Заходи, спрямовані на обмеження негативного впливу глобалізації, які пропонують прибічники приборканої глобалізації ?

5. Перспективи розвитку економічних відносин розвинутих країн і держав, що розвиваються, за умов реалізації неоколоніалізму ?

6. На яких засадах повинна ґрунтуватися оптимістична програма майбутнього устрою глобальної системи ?

Тести

1. Неоліберальна глобалізація, як сценарій глобального розвитку, характеризується:

а) безпрецедентним нарощуванням усіх відомих форм нерівності майже в усіх сферах діяльності людини;

б) демократизацією міжнародних економічних відносин;

в) ефективним співробітництвом усіх суб’єктів глобальної економіки;

г) скороченням нерівномірності економічного розвитку між різними країнами світу.

2. Глобальний неоколоніалізм переслідує цілі:

а) гегемонії над світом;

б) панування на ринках збуту;

в) доступу до планетарних ресурсів;

г) усі відповіді є вірними.

3. Глобальний неоколоніалізм обґрунтовує необхідність:

а) посилення кордонів країни-гегемона;

б) послаблення кордонів панівної країни;

в) встановлення транскордонних зв’язків країни-гегемона із сусідніми країнами;

г) усі відповіді є вірними.

4. Глобальна цивілізаційна катастрофа передбачає:а) колапс світового господарства через недотримання екологічних норм виробництва;

б) агресивну політику прориву країн-лідерів за рахунок решти держав світу;

в) руйнацію світової економіки внаслідок глобальних природних катаклізмів;

г) економічну кризу внаслідок невідповідності дій суб’єктів глобальної економіки.

5. Сценарій приборканої глобалізації є можливим внаслідок впровадження програми реального консенсусу міжнародної солідарності суб’єктів глобальної економіки завдяки:

а) встановленню контролю за дотриманням чинних міжнародних норм, правил, стандартів міжнародної економічної діяльності;

б) утворенню транснаціональних структур, які розробляють і реалізують механізми вирішення глобальних соціально-економічних проблем;

в) здійсненню контролю надкапіталами;

г) усі відповіді є вірними.

6. Альтерглобалізм є новим типом базової демократії, який ґрунтується на засадах:

а) соціального партнерства, соціального захисту та інституті соціальної держави та реальних демократичних цінностях;

б) поєднання принципів демократії з тоталітаризмом;

в) соціального партнерства та авторитаризму;

г) християнської моралі.

7. Загальними цілями альтерглобалізму є:

а) висунення альтернативної концепції побудови світової системи, майбутні учасники якої не претендують на монополізацію прав глобального управління, а керуються у власних діях існуючою в суспільстві громадською думкою;

б) висунення концепції побудови світової системи, яка б у цілому співпадала із глобалізмом і доповнювала його симбіозом усіх відомих за історію людства релігійних вчень;

в) висунення альтернативної концепції побудови світової системи, майбутні учасники якої не претендують на монополізацію прав глобального управління, а керуються у власних діях особистою думкою;

г) кожна з вищенаведених цілей відповідає інтересам альтерглобалізму.

8. У відповідь на пануюче у світі матеріалістичне відношення антиглобалісти пропонують гасла:

а) скасування боргів країнам, що розвиваються; демократичний контроль над фінансовими ринками та їх інститутами;

б) рівноправ’я між чоловіками і жінками; заборона на примусову дитячу працю;

в) надання права на працю і гідну заробітну плату; захист прав етнічних меншин;

г) усі відповіді є вірними.

9. Програма антиглобалістів передбачає розвиток двох взаємопов’язаних напрямів:

а) трансформістського і руйнівного;

б) трансформістського і неоліберального;

в) неокейнсіанського і руйнівного;

г) неокейнсіанського і марксистського.

10. Головною ідеєю антиглобаліста Дж. Холлоуея є:

а) удосконалити світовий порядок за допомогою діяльності єдиного міжнародного уряду;

б) змінити світ, не беручи державної влади;

в) покращити ефективність глобальної економіки, здійснюючи контроль над нею за допомогою всесвітнього об’єднання ТНК;

г) підвищити рівень добробуту населення окремих регіонів світу за допомогою здійснення контролю за виробництвом і розподілом суспільних благ регіональних економічних угруповань.


9158855193654403.html
9158921602209039.html
    PR.RU™