Тема 4. Розлади мислення та мовлення 6 страница

** МК планується розкладом занять та враховується у тематичному плані в колонці для практичних занять останньої у змістовому модулі теми

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Бесіда – один з найпоширеніших в педагогічній психології емпіричний метод отримання інформації про людину під час спілкування з нею, в результаті її відповідей на цілеспрямовані запитання. Це суб’єктивний психодіаностичний метод, оскільки педагог суб’єктивно оцінює відповіді, поведінку учня, при цьому своєю власною поведінкою, мімікою, жестами, запитаннями впливає на учня, зумовлюючи той чи інший ступінь відкритості та довіри-недовіри учня.

Закон готовності – це закон научіння, який вказує на залежність швидкості утворення зв’язку від наявного стану суб’єкта, тобто реакція людини залежить від її підготовленості до даної дії. Як стверджував Є.Торндайк, „тільки зголодніла кішка буде шукати їжу”.

Закон ефекту говорить, що зв’язок між стимулом та реакцією закріплюється, якщо після правильної реакції організм отримує позитивне підкріплення. Негативне підкріплення, покарання, розчарування приводить до її знищення, руйнування.

Закон повторюваності (тренування) полягає у тому, що чим частіше повторюється часова послідовність стимула та відповідної реакції, тим міцніше буде зв’язок.

Метод аналізу продуктів діяльності є найбільш поширеним у педагогічній практиці. Цілеспрямований, систематичний аналіз змісту та форми творів, переказів, текстів усних та письмових повідомлень, відповідей учнів. Цей метод сприяє розумінню педагогом особистісної та учбової спрямованості дитини, глибини та точності засвоєння ним навчального предмета, їх ставлення до навчального закладу, самого навчального предмету, до педагогів.

Мотивація – це збурювальні сили, що просувають учня до мети навчання. У якості мотивів можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття, все те, у чому відображуються потреби (Л.І.Божович).

Навичка –це сформована шляхом багаторазового повторення дія, що характеризується високим ступенем засвоєння та відсутністю поелементної свідомої регуляції та контролю.

Навчальність –індивідуальні показники швидкості та якості засвоєння людиною знань, умінь та навичок у процесі навчання. Розрізняють загальну та спеціальну навчальність.

Навчання – процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного досвіду; організація формування знань, умінь та навичок. Це процес активної взаємодії тих, хто навчається з тими, хто навчає. В наслідок цього в учнів формуються певні знання, уміння та навички, здійснюється їх психічний та особистісний розвиток.

Навченість -сукупності всіх характеристик психічного розвитку, які є результатом попереднього навчання.

Научіння –процес та результат набуття індивідуального досвіду; пізнавальний процес засвоєння соціального досвіду практичної та теоретичної діяльності.

Научуваність – це сприйнятливість учня, схильність його до засвоєння нових знань, його готовність до переходу на нові рівні розумового розвитку.

Освіта –це спеціально організовано система зовнішніх умов, створюваних у суспільстві для розвитку людини. Під змітом освіти В.С.Лєдньов розуміє зміст процесу, що характеризується засвоєнням досвіду попередніх поколінь, вихованням типологічних якостей особистості, розумовим та фізичним розвитком людини. Звідси – три компоненти освіти: навчання, виховання та розвиток.

Педагогічна психологія (за В.А.Крутецьким) галузь психології, що вивчає закономірності оволодіння знаннями, уміннями і навичками, індивідуальні відмінності суб´єкта у цих процесах, закономірності формування в нього творчого активного мисленн, зміни в психіці, тобто формування психічних новоутворень.

Предмет педагогічної психології - психологічні особливості оволодіння знаннями, уміннями та навичками, механізми управління процесом навчання, формування пізнавальних процесів, теоретичного мислення, здібностей; навчальна мотивація, умови, що визначають успішність оволодіння суспільним досвідом; розумовий, індивідуальний, віковий розвиток дитини в умовах навчально-виховного процесу.

Процес екстеріорізації – це об’єктивізація думки, тобто її представлення у формі соціально відтворюваної структури, коли думка може стати надбанням і інших. Це ситуація комунікації, коли виникає необхідність розкриття згорнутої думки, структурування її для того, щоб вона була зрозуміла іншим. Розуміння й організує екстеріорізацію.

Розвиток – це об’єктивний процес внутрішньої послідовної кількісної та якісної зміни фізичних та духовних сил людини.

Соціалізація особистості представляє собою процес формування особистості у певних соціальних умовах, процес засвоєння людиною соціального досвіду, під час якого людина перетворює соціальний досвід на свої власні цінності та орієнтири, вибірково вводить у свою систему поведінки ті норми і шаблони, які прийняті у даному суспільстві чі групі.

Учіння – специфічна діяльність, мета якої полягає в оволодінні змістом навчання. Учіння відбувається тоді, коли дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти знання, уміння, форми поведінки та діяльності.

Формуючий педагогічний експеримент –метод дослідження педагогічної психології, під час якого досліджуються зміни у рівні знань, умінь, цінностей, здібностей, особистісного розвитку під цілеспрямованим навчаючим та виховуючим впливом.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методологічні засади педагогічної психології

Тема 1. Педагогічна психологія як наука

Місце педагогічної психології в системі психологічних наук. Основні проблеми педагогічної психології. Предмет та завдання педагогічної психології.

Методи психолого-педагогічного дослідження. Організація та методика проведень наукових психолого-педагогічних досліджень. Загальні і спеціальні методи дослідження в педагогічній психології. Констатуючий етап наукового пошуку. Формуючий етап наукового дослідження. Сучасний стан розвитку досліджень у сфері педагогічної психології.

Історія становлення педагогічної психології. Етапи розвитку педагогічної психології як науки.

Література: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 22, 27.

Тема 2. Основні типи навчання та їх психологічні моделі

Навчання й психічний розвиток. Зміст та сутність категорії навчання. Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання.

Основні концепції навчання. Теорія змістового узагальнення В.В.Давидова. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Біхевіоральні теорії навчання. Концепція проблемного навчання Л.В.Занкова. Концепція проблемного навчання Д.Б.Ельконіна.

Поняття научіння, навчання, учіння, навчальної діяльності. Основні типи навчання та їх психологічні моделі. Психологічна модель традиційного навчання. Психологічна модель вільного навчання. Психологічна модель проблемного навчання. Інноваційне навчання.

Класифікація видів навчання. Програмоване навчання. Суггестопедичне навчання. Знаково-контекстне навчання. Модульне навчання.

Література: 5, 6, 8, 12, 17, 23, 29, 30, 33, 35.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психологія навчальної діяльності

Тема 3. Компоненти навчальної діяльності

Рівневий аналіз навчальної діяльності. Покомпонентний аналіз навчальної діяльності. Мотиваційний компонент навчальної діяльності. Орієнтовний компонент. Виконавський компонент. Рефлексивно-оцінковий компонент. Змістовний компонент.

Структура навчальної діяльності. Навчальні задачи та навчальні дії. Продукт та результат навчання.

Вікові особливості формування компонентів навчальної діяльності.

Література: 1,4,6,7,9,10, 14,15,16,20,30, 31,38.

Тема 4. Навчальність та її структура

Научіння й учіння. Механізми й закони научіння.

Навчальність та її структура. Типи навчальності.

Психологічні фактори, що впливають на процес навчання.

Література: 1,4,10, 12, 13, 14,15,16,20,30, 31,38.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологія виховання

Тема 5. Психологія виховання.

Виховання та його закономірності. Загальна характеристика процесу виховання. Види та форми виховних впливів. Соціалізація, індивідуалізація та виховання. Формування мотиваційної сфери особистості. Формування моральної свідомості. Соціально-психологічні аспекти виховання.

Психологія сімейного виховання.

Література: 1, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 24,25, 30, 34, 36, 37, 39.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Психологія педагогічної діяльності

Тема 6. Психологія педагога.

Психологія педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності. Рівні педагогічної діяльності. Психологічна характеристика основних компонентів педагогічної діяльності. Педагогічний акт як організаційно-управлінська діяльність.

Психологія педагога. Професія педагога та педагогічні здібності. Спрямованість особистості педагога та типи педагогів. Мотивація та продуктивність педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність та шляхи її розвитку.

Література: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 40.

Тема 7. Психологічна служба в системі освіти

Основні напрямки роботи психолога в галузі освіті. Предмет та завдання психологічної служби. Специфіка роботи психолога в закладах середньої та вищої освіти. Планування роботи шкільного психолога за основними напрямками його діяльності.

Література: 1, 6, 9, 12, 15, 26, 30.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методологічні засади педагогічної психології

Тема 1. Педагогічна психологія як наука

Самостійна робота – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати лекційний матеріал.

2. Підготуватись до семінарського заняття, опрацювавши літературу згідно рекомендованного переліку:

· скласти схему зв’язку педагогічної психології з іншими психологічними науками, пояснити її;

· опрацювати структуру психолого-педагогічного дослідження;

· скласти короткий конспект основних етапів розвитку педагогічної психології як науки.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,2,3,6,8,12,22,27.

Семінарське заняття – 2 години

1. Предмет та завдання педагогічної психології.

2. Методи дослідження педагогічної психології.

3. Історія становлення педагогічної психології.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,2,3,6,8,12,22,27.

Тема 2. Основні типи навчання та їх психологічні моделі

Самостійна робота – 10 годин

Завдання:

1. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитись з даною темою за рекомендованими літературними джерелами.

2. Підготуватись до семінарського заняття:

· складіть порівняльну характеристику традиційного та інноваційного навчання;

· охарактеризуйте переваги та недоліки різних психологічних моделей навчання;

· виокремте особливості програмованого, суггестопедичного, знаково-контекстного та модульного навчання.

3.Самостійно опрацювати провідні теорії педагогічної психології: теорія розвиваючого навчання Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова; теорія поетапного формування дій П.Я.Гальперина; біхевіоральні теорії навчання; концепція проблемного навчання А.М.Матюшкіна.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5, 6, 8, 12, 17, 23, 29, 30, 33, 35.

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття научіння, навчання, учіння, навчальної діяльності.

2. Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання.

3. Класифікація видів навчання.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5, 6, 8, 12, 17, 23, 29, 30, 33, 35.

Семінарське заняття – 2 години

1. Основні типи навчання.

2. Психологічна модель традиційного навчання.

3. Психологічна модель вільного навчання.

4. Психологічна модель проблемного навчання.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5, 6, 8, 12, 17, 23, 29, 30, 33, 35.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

Заповнити порівняльну таблицю основних концепцій навчання

Критерій порівняльного аналізу Проблемне навчання Концепція розвиваючого навчання Теорія змістового узагальнення Програмоване навчання
Методологічна основа
Автори концепції
Провідна ідея
Переваги даного підходу
Обмеження даного підходу

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 5, 6, 8, 12, 17, 23, 29, 30, 33, 35.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психологія навчальної діяльності

Тема 3. Компоненти навчальної діяльності

Самостійна робота – 14 годин

Завдання:

1.Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитись з данною темою за рекомендованими літературними джерелами.

2. Підготуватись до семінарського заняття:

· Механізми самооцінки, самоконтролю та саморегуляції учня.

· Розумові дії, операції та прийоми навчальної роботи як засоби досягнення цілей навчальної діяльності.

· Мотивація учіння.

· Психологічні умови формування вміння вчитися.

3. Підготуватись до практичного заняття.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 4, 10, 14, 15, 16, 20, 30, 31, 38.

Семінарське заняття – 2 години

1. Рівневий аналіз навчальної діяльності.

2. Покомпонентний аналіз навчальної діяльності.

3. Мотиваційний компонент навчальної діяльності.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,6,10,12,14, 16,20,30, 31.

Семінарське заняття – 2 години

1. Орієнтовний компонент навчальної діяльності.

2. Виконавський компонент навчальної діяльності.

3. Рефлексивно-оцінковий компонент навчальної діяльності.

4. Змістовний компонент навчальної діяльності.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,6,10,12,14, 16,20,30, 31.

Семінарське заняття – 2 години

1. Структура навчальної діяльності.

2. Вікові особливості формування компонентів навчальної діяльності.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,6,10,12,14, 16,20,30, 31.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати методику дослідження шкільної мотивації (за Н.Лускановою).

2. Проаналізуйте систему психолого-педагогічної корекції педагогічної занедбаності за роботами Р.В.Овчарової та складіть психолого-педагогічну модель попередження невстигання молодших школярів

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,7,9.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати методику .

2. Проаналізуйте систему психолого-педагогічної корекції педагогічної занедбаності за роботами Р.В.Овчарової та складіть психолого-педагогічну модель попередження невстигання молодших школярів

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,7,9.

Тема 4. Навчальність та її структура

Самостійна робота – 8 годин

Завдання:

1.Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитись з даною темою за рекомендованими літературними джерелами.

2. Підготуватись до семінарського заняття:

· Вікові та індивідуальні особливості молодших школярів.

· Підліток як суб’єкт навчальної діяльності.

· Старшокласник як суб’єкт навчальної діяльності.

· Студент як суб’єкт навчальної діяльності.

· Індивідуальні психофізіологічні особливості тих, хто навчається.

3. Підготуватись до практичного заняття.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,4,10, 14,15,16,20,30, 31,38.

Семінарське заняття – 2 години

1. Механізми й закони научіння.

2. Навчальність та її структура. Типи навчальності.

3. Психологічні фактори, що впливають на процес навчання.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,12,13, 14,15,16,20,30, 38.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати методики „Довготривала пам’ять”, „Запам’ятай пару”.

2. Опрацювати методики „Вивчення розвитку логічних операцій у молодших школярів”.

3. Охарактеризувати особливості уваги, мислення та пам’яті у дітей молодшого шкільного віку.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,7,9.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологія виховання

Тема 5. Психологія виховання

Самостійна робота – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитись з данною темою за рекомендованими літературними джерелами.

2. Підготуватись до семінарського заняття за запитаннями:

· Особистість як мета, об’єкт та суб’єкт процесу виховання.

· Психологічні механізми виховання.

· Основні соціальні інститути і фактори, що забезпечують виховання особистості дитини.

· Закономірності розвитку ціннісно-смислової сфери особистості.

· Соціально-психологічні проблеми входження особистості в групу.

· Розвиток гуманістичної спрямованості особистості.

· Формування моральної свідомості.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 7, 8, 13, 15, 18, 30, 34, 36, 37, 39.

Семінарське заняття – 2 години

1. Виховання та його закономірності.

2. Загальна характеристика процесу виховання.

3. Види та форми виховних впливів.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,13,15,18,30,36,37.

Семінарське заняття – 2 години

1. Формування мотиваційної сфери особистості.

2. Формування моральної свідомості. Рівні моральності за Кольбергом.

3. Психологія сімейного виховання.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,13,15,18 30,36,37.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати методику оцінки рівня розвитку моральної свідомості школяра.

2. Опрацювати методики діагностики емоційного компонента моральної свідомості школяра: „Що ми цінуємо в людях?”, „Як вчинити”, „Закінчити речення”.

3. Опрацювати психогімнастичні вправи виховного характеру (за К.Фоппель. Как научить детей сотрудничать. Ч.1. – М., 1998. С 20 – 37.)

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,7,9,24,25,37.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Психологія педагогічної діяльності

Тема 6. Психологія педагога

Самостійна робота – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати лекційний матеріал.

2. Підготуватися до семінарського заняття, використавши лекційний матеріал та опрацювавши рекомендовані до теми літературні джерела.

3. Самостійно опрацювати такі питання:

· Типологічна теорія Дж. Холанда.

· Професійне навчання та формування професійного мислення вчителя.

· Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності.

· Професійна Я-концепція педагога.

· Педагогічне спілкування в системі “учитель – учень” як фактор становлення та розвитку особистості школяра.

· Психологічні вимоги до особистості вчителя.

· Бар’єри педагогічної взаємодії та їх характеристика.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 3, 4, 11, 13, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 40.

Семінарське заняття – 2 години

1. Психологічна характеристика основних компонентів педагогічної діяльності.

2. Стилі педагогічного спілкування.

3. Педагогічна майстерність та шляхи її розвитку.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 11, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 34.

Семінарське заняття – 2 години

1. Професія педагога та педагогічні здібності.

2. Спрямованість особистості педагога та типи педагогів.

3. Професійна деформація особистості вчителя.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 11, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 34.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати вправи тренінгу психолого-педагогічної компетентності дорослих (Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.)

2. Визначити характер педагогічних впливів у запропонованих психолого-педагогічних ситуаціях. Оцінити власний стиль взаємодії з дітьми (Темина С.Ю. Воспитание развивающейся личности / МПСИ. – М.; Воронеж, 2001. – С.100-102.).

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 7,9, 36.

Практичне заняття – 2 години

1. Опрацювати методику визначення структури мотиваційного комплексу педагога К.Замфір (у редакції А.А.Реана).

2. Опрацювати основні прийоми розвитку педагогічної майстерності.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 7,9, 36.

Тема 7. Психологічна служба в системі освіти

Самостійна робота – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати лекційний матеріал.

2. Скласти короткий конспект основних завдань, що їх вирішує психолог у середній загальноосвітній школі великого міста.

3. Підготуватись до практичного заняття, склавши орієнтовний річний план роботи психолога з першокласниками.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 6, 12, 15, 26, 30.

Семінарське заняття – 2 години

1. Основні напрямки роботи психолога в галузі освіті.

2. Предмет та завдання психологічної служби.

3. Специфіка роботи психолога в закладах середньої та вищої освіти.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 11, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 34.

Практичне заняття – 2 години

Завдання:

1. Опрацювати методику психологічного обстежування та поділу першокласників відповідно до їхньої готовності до шкільного навчання (Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.).

2. Відповідно до структури організації навчального процесу у середній школі, скласти орієнтовний план роботи психолога зі старшокласниками за профорієнтаційним напрямком.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 6, 9,12,15,26,30.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

(до всіх змістових модулів)

1. Надати консультації студентам, що за результатами поточного контролю навчальних досягнень потребують допомоги у засвоєнні знань, умінь та навичок, передбачених змістом дисципліни.

2. Забезпечити усунення студентами поточної академічної заборгованості.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Підручники, посібники:

1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2001.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1979.

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. т. I.- М.: МГУ, 1980.

5. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Минск, 1993.

6. Забродський М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000.

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М., 2000.

8. Казарновская Г.Б. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб. завдань. – К.: Вища школа, 1990.

9. Лозниця В.С. Основи психології і педагогіки. Навч. посіб. – К., 2000.

10. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии. – СПб.: Питер, 2007.

11. Педагогічна психологія / За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка. – К., 1991.

12. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999.

13. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н /Д: “Феникс”, 2000.

14. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991.

Монографії, збірники, статті:

15. Ананьев Б.Г. Психологія педагогічної оцінки // Избр. психол. труды в 2-х томах, т.2 – М.: Педагогика, 1980.

16. Ананьев В.Г. О человеке как объекте и субьекте воспитания // Избр. психол. труды в 2-х томах. Том ІІ. – М.: Педагогика, І980.

17. Бал Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект. – М.: Педагогика, 1990.

18. Бал Г.А. Наукова спадщина Г.С.Костюка і засади досягнень з психології навчання //Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність, т.1. – Київ, 1993.

19. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998.

20. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. – М., 1973.

21. Брусенцова Т.Н. О психолого-педагогических принципах компьютерных системах обучения «Лого» // Вопросы психологи. – 1986. – №2.

22. Вербицкий А.А., Платонова Т.А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации. – М., 1986.

23. Виготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.

24. Волков Б.С. Психология подростка. – СПб.: Питер, 2010.

25. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 1987.

26. Кан-Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования // Вопр. психологии. – 1985. – №4.

27. Климов Е.А., Атупов П.Р. Проблемы педагогического обеспечения подготовки молодежи к труду и выбору профессии. // Вопр. психол. – 1984. – №1.

28. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989.

29. Кузьмина Н.В. Способности, одаренности, талант учителя. – Л., 1985.

30. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – К., 1998.

31. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – К., 1998.

32. Менчинская Н.А., Сабурова Г.Г. Проблема обучения и развития на ХУШ Международном конгрессе // Вопросы психологи – 1967. – №1.

33. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат / Под ред. Ю.М.Кулюткина, Г.С.Сухобой. – М., 1990.

34. Обухова Л.Ф. Концепция Ж.Пиаже: за и против. – М.: МГУ, 1981.

35. Петрусинский В.В., Розанова Е.Г. Психотехнические игры и упражнения. Техники игровой психокоррекции. – Владос, 2010.

36. Психологічні аспекти гуманізації освіти / За ред. Г.О.Балла. – К., Рівне, 1996.

37. Темина С.Ю. Воспитание развивающейся личности / МПСИ. – М.; Воронеж, 2001. – С.100-102.

38. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать. Ч.1. – М., 1998. – С.20 – 37.

39. Формирование мотивации учения / А.К.Маркова и др. – М., 1990.

40. Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания . – М., 1986.

41. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. – К., 1993.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Поняття навчання і виховання як предмета педагогічної психології.

2. Розділи педагогічної психології: психологія навчання, психологія виховання, психологія вчителя.


9160535540356836.html
9160581370973407.html
    PR.RU™